Orientačná ponuka


Vyhľadávanie


Hlavné mesto SR BA - PULT centrálnej ochrany - Oficiálne internetové stránky


 

Hlavná ponuka

Cesta: Titulka > Chata

 

TECHNICKÉ PODMIENKY PRIPOJENIA PSN NA MONITOROVACÍ SYSTÉM

kamery
Z technického hľadiska je pripojenie objektu podmienené spôsobilosťou ústredne poplachového systému narušenia (PSN) komunikovať s pultom centrálnej ochrany (PCO) vo formáte 4+2 (2300Hz resp.1400Hz) resp. vo formáte Contact ID. Komunikácia medzi PCO a PSN v chránenom objekte je obojstranná. PSN musí byť v súlade s STN 33 4590.
 

 
 

Princíp prenosu udalostí na pult centralizovanej ochrany (PCO)

V zabezpečenom  objektu   vznikne  udalosť,   následne je  predaná na pult centrálnej ochrany. V našom prípade sa najčastejšie jedná o prenos cez  telefónnu linku. Na PCO je správa dekódovaná a uložená do pamäti. Podľa stupňa dôležitosti správy je na  monitore  PCO  o. i. zobrazený  názov  objektu  a  typ správy (poplach na zóne,  otvorenie resp. zatvorenie stráženého objektu, test prenosu, technické problémy a pod.) V prípade, že sa jedná o udalosť, ktorá ohrozuje  život alebo  majetok  dochádza  k zásahu výjazdovej jednotky priamo na monitorovanom objekte (plány zásahu na objekt sú súčasťou prípravnej etapy ). Prenos zo zabezpečovacej ústredne na PCO prebieha v princípu podľa nasledujúcej schémy:

Vznik udalosti pre prenos na PCO

Ústredňa poplachového systému narušenia  vytočí telefónne číslo na PCO. Po zazvonení PCO zdvihne telefónnu linku a „pískne“  tzv. handshake, čo je tónový signál konkrétnej  frekvencie a dĺžky, potvrdzujúci ústredni, že PCO je pripravený prijímať dáta. Ústredňa pošle dáta na PCO,  pulzne  alebo tónovo prenášaná správa obsahuje číslo objektu a kód udalosti ku ktorému došlo. Podľa typu pultu opakovane posiela ústredňa  dáta  pre porovnanie.

 

PCO potvrdí príjem dát „písknutím“ tónu kissoff - signál určitej frekvencie a dĺžky potvrdzujúci ústredni, že znamená, že prijal dáta bezchybne. Pokiaľ ústredňa posiela dáta o ďalšom stave (v pamätí ústredne môže byť nazhromaždených viacero  udalostí ) komunikácia pokračuje bodom 5,  pokiaľ  ústredňa nemá ďalšie dáta na posielanie položí telefónnu linku a komunikácia  končí. Na pulte dôjde k dekódovaniu dát a na monitore  PCO sa zobrazí názov objektu a udalosť, ktorá bola prijatá.

 

Skladba správy zasielaných na PCO

Pokiaľ je správa zasielaná napr. vo formáte  4+2 ( formát , ktorý podporuje náš pult), výmena dát prebieha v pulznom režime. Pre prenos sú použité  hexadecimálne číslice 1,2,.....D, E, F.  Prvé štyri číslice  slúžia na identifikáciu objektu a zvyšné dve – na popis udalosti, ku ktorej došlo na objekte resp. vygenerovala ústredňa.    

 

Príklad:

a, V objekte 1234 došlo k poplachu na zóne č.1 (v ústredni je poplachu na zóne 1 priradená sekvencia číslic 31)

Správa na pult PCO vyzerá takto: 1234 31

B, Ústredňa uskutoční test prenosu - kontrolu spojenia, v ústredni je udalosti  priradená hodnota AA

Správa na pult vyzerá takto: 1234 AA

 

Správy posielané na PCO vo formáte Contact ID

 

Pokiaľ je správa zasielaná vo formáte CONTACT ID,  je správa na PCO prenášaná tónovo

a obsahuje 16 znakov. Pri prenose sú použité hexadecimálne  číslice 1, 2, .........D, E, F.

Formát správy na PCO je nasledujúci:

 

 

 

    ACCT MT QXYZ GG CCC S

 

ACCT

 

4 číslice pre identifikáciu objektu (1 - F)

 

 

 

 

MT

 

Formát zprávy. Tieto 2 číslice určujú PCO, že správa je  vo formátu  ContactID.   Pre toto určenie je  použitá štandartne hodnota  18  alebo  výnimočne hodnota 98. Nové PCO akceptujú obidve hodnoty, ale je možné, že starší pult neprijíma 98.

 

 

Q

 

Definuje druh udalosti

1 - Nová udalosť, poplach, otvorenie

3 - Obnova nebo zatvorenie

6 - Skôr prenesený stav a ten pretrváva

 

XYZ

 

3 číslice určujúce udalosť (1 - F)

 

GG

 

Čísla podsystému alebo skupiny (1 - F)

 

 

CCC

 

Číslo zóny,   užívateľa   (1   - F).  Pokiaľ  nie je

udalosti ďalšie bližšie určenie (užívateľ, zóna) je odoslaná sekvencia číslic AAA (000).

 

 

 

S

 

Kontrolný súčet  všetkých čísiel + S musí byť deliteľný 15 bez zvyšku,  (súčet všetkých čísiel + S) MOD 15 = 0,  Pokiaľ je číslo priamo deliteľné 15

a nie je potreba nič pripočítať  je na tuto pozícii zaslaná hodnota F, čiže 15.

 

Príklady:

Poplach v objekte

Objekt 1234  má poplach na zóne 15 v podsystéme 1

  

Správa na PCO 1234 18 1131 01 015 8

1234   Objekt s číslom 1234

18       Formát správy je v Contact ID

1131   1 – Poplach, 131 – monitorovaná zóna

01      Podsystém 1

015    Zóna 15

8         Doplnenie, kontrolný súčet

 

Obnova

Objekt 1234 má obnovu na zóne 15 v podsystéme 1

 

Správa na PCO 1234 18 3131 01 015 6

1234  Objekt s číslom 1234

18     Formát správy je v Contact ID

3131  3 – Obnova, 131 – monitorovaná  zóna

01     Podsystém 1

015    Zóna 15

6          Doplnenie, kontrolný súčet

 

Vypnutie

V objekte 1234 vypol užívateľ 3 podsystém 2

Správa na PCO 1234 18 1401 02 003 5

 

1234   Objekt s číslom 1234

18      Formát správy je v Contact ID

1401  1 – Otvorenie,  401 - Otvoril / zatvoril  užívateľ

02      Podsystém 2

003    Užívateľ 3

5          Doplnenie, kontrolného súčtu

 
Kontakt: Ing. Ján Lipinský
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 25.5.2008 / 25.5.2008

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Ponuka služieb
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


| Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti

 

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies